Zakres usług.

Krajowe Biuro Odszkodowań obsługuje sprawy związane ze szkodą na osobie jak i na mieniu, zarówno z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, jak i z ubezpieczeń dobrowolnych ( grupowych, pracowniczych, na życie, zdrowie, od następstw nieszczęśliwych wypadków, etc. ), na drodze polubownej i sądowej.

Krajowe Biuro Odszkodowań uzyskuje odszkodowania z tytułu szkody doznanej w związku ze zdarzeniami :

 • wypadki komunikacyjne
 • błędy medyczne
 • zawał serca
 • udar mózgu
 • nieszczęśliwe wypadki
 • poślizgnięcia i upadki
 • wypadki przy pracy
 • uszkodzenia pojazdów
 • szkody w majątku
 • szkody pożarowe
 • szkody powodziowe
 • szkody budowlane
 • szkody górnicze
 • zniszczenie upraw rolnych
 • szkody w gospodarstwie rolnym
 • szkody zimowe


Klienci Krajowego Biura Odszkodowań w ramach umowy obsługiwani są przez rzeczoznawców, konsultantów i specjalistów z odpowiedniej dziedziny, w postępowaniu :

 • odwoławczym
 • sądowym
 • przed Zakładami Ubezpieczeń
 • przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
 • przed Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • przed Rzecznikiem Ubezpieczonych
 • przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • w postępowaniu karnym o naprawienie szkody przez sprawcę zdarzenia

Korzyści

Klienci Krajowego Biura Odszkodowań :

 • otrzymują pierwszą kwotę odszkodowania już po 30 dniach od zgłoszenia szkody
 • uzyskują pełne naprawienie szkody
 • mają dostęp do renomowanych kancelarii w całej Polsce
 • korzystają z wiedzy specjalistów
 • uzyskują ocenę rzeczoznawcy, ocenę medyczną
 • oszczędzają czas
 • koncentrują się wyłącznie na leczeniu
 • płacą honorarium tylko w razie wygrania sprawy

Zdarzenie sprzed lat

Krajowe Biuro Odszkodowań pomaga w odtworzeniu akt szkodowych i przeprowadza nieodpłatną ich analizę w sprawach zakończonych, w których Klienci nie zawarli ugody a uzyskana przez nich kwota odszkodowania nie spełnia ich oczekiwań.

Klienci innej firmy

Krajowe Biuro Odszkodowań pomaga Klientom, których umowa realizowana jest w sposób niesatysfakcjonujący przez innego pełnomocnika. Analizuje materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, pod kątem możliwości dalszego jej prowadzenia oraz pomaga w odtworzeniu akt szkodowych. Zapewnia preferencyjne warunki finansowe.

Umowa

Klienci mogą negocjować indywidualnie warunki umowy. Treść umowy jest zrozumiała, nie zawiera klauzul niedozwolonych ani zapisów o karach umownych. Klienci otrzymują terminową wypłatę odszkodowania, płacą wyłącznie za efekty pracy. Umowa gwarantuje, że bez pisemnej zgody Klienta nie zostanie zawarta ugoda w Jego imieniu. Klienci zawierając umowę poza siedzibą Krajowego Biura Odszkodowań otrzymują pisemne potwierdzenie a także mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podawania jakichkolwiek powodów.

Honorarium

Krajowe Biuro Odszkodowań stosuje preferencyjne warunki dla Klientów. Zapłata honorarium następuje po zakończeniu usługi i realizowana jest tylko pod warunkiem uzyskania odszkodowania.

Honorarium negocjowane jest z Klientem w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy. Wysokość honorarium określana jest w kwocie stanowiącej równowartość procentową uzyskanej kwoty świadczenia i kształtuje się w granicach od 10 % - do 25%. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość honorarium ustalana jest w sposób odmienny.

Obsługa spraw sądowych

Warunki prowadzenia sprawy w Sądzie :

 • Aby wytoczyć powództwo cywilne należy udzielić pisemnego pełnomocnictwa dla wyznaczonych prawników do działania w imieniu Klienta,
 • Należy dokonać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. [ słownie : siedemnaście złotych] na rachunek właściwego Urzędu Miasta
 • Należy dokonać wpłaty na rachunek właściwego Sądu tytułem wpisu sądowego. Kwota wpisu sądowego stanowi 5 % od wartości przedmiotu sporu. Kwota ta podlega zwrotowi po zakończeniu postępowania, proporcjonalnie do wysokości zasądzonego roszczenia.
 • Istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. W tym celu należy wypełnić oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Krajowe Biuro Odszkodowań nie pobiera jakiegokolwiek honorarium za prowadzenie sprawy w Sądzie aż do czasu uzyskania odszkodowania. Oznacza to, że Krajowe Biuro Odszkodowań finansuje z własnych środków stawiennictwo prawników na terminach rozpraw, pokrywa koszty dojazdu na rozprawy oraz koszty pracy a honorarium pobiera wyłącznie w razie zasądzenia odszkodowania.
 • Krajowe Biuro Odszkodowań informuje o potrzebie powołania biegłego sądowego, celem udowodnienia roszczeń. Wniosek o powołanie biegłego składany jest na pierwszym terminie rozprawy. Po jego złożeniu Sąd wezwie Pana pisemnie do wpłaty zaliczki na biegłego. Zaliczka ta podlega zwrotowi po zakończeniu postępowania proporcjonalnie do wysokości zasądzonego roszczenia.
 • Istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów zaliczki na biegłego sądowego. W tym celu należy wypełnić oświadczenie o stanie majątkowym. W celu uzyskania zwolnienia zarówno od ponoszenia kosztów wpisu sądowego jak i od kosztów opinii biegłych wystarczające jest złożenie jednego wniosku i wypełnienie jednego oświadczenia o stanie majątkowym.
 • W razie złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów, Sąd rozpatruje go w pierwszej kolejności, zanim zostanie wyznaczony termin rozprawy. Sąd może postanowić o zwolnieniu w całości lub w części od ponoszenia kosztów wpisu sądowego albo w całości lub w części od ponoszenia kosztów zaliczki na biegłego. Po wydaniu postanowienia w tej sprawie, jeżeli zwolnienie nie jest całkowite od kosztów wpisu i kosztów na biegłego, Sąd wyznacza termin do dokonania wpłaty.
 • W razie rezygnacji z uiszczenia żądanej przez Sąd kwoty pozew zostaje zwrócony a sprawa traktowana jest, jakby do złożenia pozwu nie doszło. Nie oznacza to "przegrania sprawy" lecz rezygnację z jej rozpoczęcia.

Obsługa szkód na osobie

Krajowe Biuro Odszkodowań obsługuje Klientów na drodze polubownej i sądowej.

Sprawy o odszkodowanie za szkodę na osobie przyjmowane są po dokonaniu oceny przez Zespół Krajowego Biura Odszkodowań. Analiza wstępna jest nieodpłatna, a jej celem jest ustalenie, czy Krajowe Biuro Odszkodowań może złożyć ofertę na prowadzenie przedmiotowej sprawy.

Krajowe Biuro Odszkodowań obsługuje Klientów na zasadach efektu, co oznacza, że nie pobiera honorarium do czasu zakończenia postępowania uzyskaniem oczekiwanej kwoty świadczenia.

Istotne elementy umowy :

 1. Umowa Krajowego Biura Odszkodowań jest zrozumiała, nie zawiera klauzul niedozwolonych.
 2. Klienci otrzymują terminową wypłatę odszkodowania
 3. Klienci mogą negocjować indywidualnie warunki umowy
 4. Umowa nie zawiera zapisów o karach umownych
 5. Klienci płacą wyłącznie za efekty pracy
 6. Umowa gwarantuje, że bez pisemnej zgody Klienta pełnomocnik nie zawrze ugody
 7. Klient zawierając umowę poza siedzibą Krajowego Biura Odszkodowań otrzymuje pisemne potwierdzenie
 8. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w razie zawarcia umowy poza siedzibą przedsiębiorcy bez podawania jakichkolwiek powodów.

W razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, Klient nie płaci na rzecz Krajowego Biura Odszkodowań żadnej kwoty wynagrodzenia, ani nie zwraca ponoszonych w związku z obsługą kosztów (dojazdy, stawiennictwo na rozprawach) aż do czasu zakończenia sprawy. Przyjmując czysto teoretycznie, że sprawa zakończy się oddaleniem powództwa (zostanie przegrana przez Klienta), nie płaci on za usługę ani nie zwraca kosztów Krajowego Biura Odszkodowań. Honorarium pobierane jest wyłącznie za sukces w sprawie. Opłaty ponoszone przez Klienta na rzecz innych podmiotów niż Krajowe Biuro Odszkodowań, to :

 1. 17 zł. – płatne na rachunek właściwego Urzędu Miasta, z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
 2. Kwota stanowiąca równowartość 5 % wartości dochodzonego roszczenia – płatna na rachunek
 3. właściwego Sądu, z tytułu wpisu sądowego
 4. Od 500 zł. – płatne na rachunek właściwego Sądu, z tytułu zaliczki na biegłego sądowego

Powyższe koszty zwracane są po zasądzeniu roszczenia przez Sąd.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o z wolnienie od ponoszenia kosztów wymienionych w punkcie 3 i 4. W tym celu Klient wypełnia oświadczenie o stanie majątkowym.

W razie złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów, Sąd rozpatruje go w pierwszej kolejności, zanim zostanie wyznaczony termin rozprawy. Sąd może postanowić o zwolnieniu w całości lub w części od ponoszenia kosztów wpisu sądow ego albo w całości lub w części od ponoszenia kosztów zaliczki na biegłego.

Po wydaniu postanowienia w tej sprawie, jeżeli zwolnienie nie jest całkowite od kosztów wpisu i kosztów na biegłego, Sąd wyznacza termin do dokonania wpłaty. Znając treść postanowienia Sądu i ewentualną wysokość kwoty do wpłaty Klient może podjąć decyzję o zapłacie bądź zrezygnować z uiszczenia wpłaty.

W razie rezygnacji z uiszczenia żądanej przez Sąd kwoty pozew zostaje zwrócony a sprawa traktowana jest, jakby do złożenia pozwu nie doszło. Nie oznacza to "przegrania sprawy" lecz rezygnację z jej rozpoczęcia.

Obsługa szkód na pojeździe

Sprawy o odszkodowanie za szkodę majątkową ( w tym szkodę na pojeździe ) przyjmowane są po dokonaniu oceny przez rzeczoznawców Krajowego Biura Odszkodowań. Analiza wstępna jest nieodpłatna, a jej celem jest ustalenie, czy Krajowe Biuro Odszkodowań może złożyć ofertę na prowadzenie przedmiotowej sprawy.

W celu uzyskania informacji w przedmiocie zasadności roszczeń i prawidłowości wyceny szkody na pojeździe, należy wypełnić i przesłać mailem na adres centrala@odszkodowania-kbo.pl druk "Ocena wysokości odszkodowania za szkodę na pojeździe". Okres oczekiwania na analizę wynosi od 3-10 dni licząc od dnia dostarczenia wypełnionego formularza wraz z wskazanymi w nim dokumentami.

Klient nie płaci na rzecz Krajowego Biura Odszkodowań żadnej kwoty wynagrodzenia, ani nie zwraca ponoszonych w związku z obsługą kosztów (dojazdy, stawiennictwo na rozprawach ) aż do czasu zakończenia sprawy. Przyjmując czysto teoretycznie, że sprawa zakończy się oddaleniem powództwa (zostanie przegrana przez Klienta ), nie płaci on za usługę ani nie zwraca kosztów Krajowego Biura Odszkodowań. Honorarium pobierane jest wyłącznie za sukces w sprawie. Po uzyskaniu nieodpłatnej informacji o wysokości przysługującego odszkodowania, Klient może rozważyć wystąpienie na drogę postępowania sądowego.

Istotne elementy umowy :

 1. Umowa Krajowego Biura Odszkodowań jest zrozumiała, nie zawiera klauzul niedozwolonych.
 2. Klienci otrzymują terminową wypłatę odszkodowania
 3. Klienci mogą negocjować indywidualnie warunki umowy
 4. Umowa nie zawiera zapisów o karach umownych
 5. Klienci płacą wyłącznie za efekty pracy
 6. Umowa gwarantuje, że bez pisemnej zgody Klienta pełnomocnik nie zawrze ugody
 7. Klient zawierając umowę poza siedzibą Krajowego Biura Odszkodowań otrzymuje pisemne potwierdzenie
 8. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w razie zawarcia umowy poza siedzibą przedsiębiorcy bez podawania jakichkolwiek powodów

Opłaty ponoszone przez Klienta na rzecz innych podmiotów niż Krajowe Biuro Odszkodowań, to :

 1. Od 300 zł.+ VAT do 500 zł. + VAT – płatne na rachunek rzeczoznawcy, z tytułu opinii stanowiącej podstawę wytoczenia powództwa, ( jest to druga opinia wydawana w sprawie, pierwsza jest nieodpłatna )
 2. 17 zł. – płatne na rachunek właściwego Urzędu Miasta, z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
 3. Kwota stanowiąca równowartość 5 % wartości dochodzonego roszczenia – płatna na rachunek właściwego Sądu, z tytułu wpisu sądowego
 4. Od 500 zł. – płatne na rachunek właściwego Sądu, z tytułu zaliczki na biegłego sądowego

Powyższe koszty zwracane są po zasądzeniu roszczenia przez Sąd. Istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów wymienionych w punkcie 3 i 4. W tym celu Klient wypełnia oświadczenie o stanie majątkowym.

W razie złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów, Sąd rozpatruje go w pierwszej kolejności, zanim zostanie wyznaczony termin rozprawy. Sąd może postanowić o zwolnieniu w całości lub w części od ponoszenia kosztów wpisu sądowego albo w całości lub w części od ponoszenia kosztów zaliczki na biegłego. Po wydaniu postanowienia w tej sprawie, jeżeli zwolnienie nie jest całkowite od kosztów wpisu i kosztów na biegłego, Sąd wyznacza termin do dokonania wpłaty. Znając treść postanowienia Sądu i ewentualną wysokość kwoty do wpłaty Klient może podjąć decyzję o zapłacie bądź zrezygnować z uiszczenia wpłaty. W razie rezygnacji z uiszczenia żądanej przez Sąd kwoty pozew zostaje zwrócony a sprawa traktowana jest, jakby do złożenia pozwu nie doszło. Nie oznacza to "przegrania sprawy" lecz rezygnację z jej rozpoczęcia.